REISVOORWAARDEN

BeBack biedt een week backpacken onder begeleiding aan. BeBack is geen reisorganisatie en er kunnen geen vliegtickets, hotels of activiteiten geboekt worden via BeBack. Alle verantwoordelijkheid ligt ten alle tijden bij de reiziger zelf. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor vliegtickets, verzekeringen en accommodatie na de week onder begeleiding.


REISSOM

De prijzen en reisdata op onze website zijn vastgesteld op basis van gegevens die bij ons bekend waren in maart 2018. Gedurende het jaar kunnen de prijzen van onze reizen soms veranderen. Natuurlijk proberen we eventueel ongemak voor iedereen uit de weg te gaan, maar soms ontkomen we er niet aan een prijsverandering door te voeren. Op de website staan altijd de actuele prijzen. Bij de landinformatie staan de prijzen en data. Hier vind je ook welke diensten wel en niet inbegrepen zijn.


BOEKING

Degene die de boeking doet is de hoofdboeker en is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ten aanzien van minderjarige reizigers (reizigers onder de 18) moet worden aangetoond dat ouders of voogd toestemming hebben verleend.


UITSLUITING VAN DEELNAME

Beback behoudt zich het recht om reizigers die reeds hebben geboekt alsnog vóór vertrek uit te sluiten van deelname wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden rekent BeBack onder andere het gedrag; indien het gedrag van een klant hiertoe aanleiding geeft kan de betreffende persoon van deelname worden uitgesloten. Dat houdt in: voorafgaand aan de reis of gedurende de reis, wanneer blijkt dat de reiziger door lichamelijke of geestelijke beperkingen niet in staat is om het programma te volgen, of belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren, blijkt te hebben achtergehouden, behouden wij ons het recht voor om de reiziger onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten.


DE BETALING

De reissom dient uiterlijk vijf weken voor vertrek in ons bezit zijn. Bij boeking binnen vijf weken voor aanvang van de reis, dien je na ontvangst van de boekingsbevestiging/ factuur de totale reissom per direct te voldoen. Niet tijdig betalen geeft ons, na aanmaning, alsnog het recht een geboekte reis te annuleren en je van deelname uit te sluiten. In dat geval worden de annuleringsvoorwaarden aangehouden en worden de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening gebracht.

 

WIJZIGING REISSOM

Alle in het programma genoemde prijzen zijn per persoon, uitgaande van en gebaseerd op (brandstof)prijzen, geldkoersen en belastingen zoals deze bekend waren ten tijde van het publiceren van de webpagina. Wanneer zich hierin wijzigingen voordoen kunnen de prijzen worden aangepast. Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft BeBack het recht om tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te veranderen. Als de volledige reissom volledig is voldaan, mag vanaf vijf weken vóór vertrek verandering niet meer worden doorgevoerd. Er geldt dan een prijsgarantie. Alle gepubliceerde reizen op deze website zijn gecalculeerd op de wisselkoersen zoals bij ons bekend in maart 2018.

 

IN DE PLAATSSTELLING

Als je, om welke reden dan ook, niet kunt deelnemen aan een reeds geboekte reisweek, dan kan iemand anders op jouw plaats ingeboekt worden, mits tijdig bij BeBack bekend gemaakt . Aan deze zogenaamde ‘’in de plaatsstelling’’ zijn in ieder geval de wijzigingskosten (à € 20,-) verbonden, alsmede de extra kosten van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners. Voorwaarde is wel dat je zelf de aanmelding dient te regelen van degene die jouw plaats inneemt. Dit is mogelijk tot 1 week voor vertrek.

 

ANNULERING DOOR BEBACK

Wij behouden ons het recht een reis te annuleren. Je ontvangt hiervan uiterlijk 14 dagen voor datum van vertrek van de week telefonisch of schriftelijk bericht. Waar mogelijk zal een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief worden aangeboden, soms tegen afwijkende (prijs) condities. Wanneer BeBack moet besluiten een week te annuleren, is het niet mogelijk de door uzelf gemaakte kosten i.v.m. deze reis (bijvoorbeeld visum en inentingen) bij Beback te declareren. Het kan voorkomen dat een groep in de weken voor vertrek kleiner wordt door late annuleringen. Wij annuleren jouw week dan niet meer. Gelukkig komt dit zelden voor, maar wij vragen jouw begrip voor een eventuele kleinere groepssamenstelling dan verwacht.


ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Indien je door omstandigheden de reis moet annuleren, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Hieronder vind je de verschuldigde kosten, gebaseerd op het aantal dagen vóór vertrek waarop je annuleert (bij annuleringen buiten kantooruren is de eerstvolgende werkdag bepalend):

  • Tot de 42ste dag: de aanbetaling
  • Vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag: 35 % van de reissom
  • Vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag: 40 % van de reissom
  • Vanaf de 21ste dag tot de 14de dag: 50 % van de reissom
  • Vanaf de 14de dag tot de 5de dag: 75 % van de reissom
  • Vanaf de 5de dag tot de vertrekdag: 90 % van de reissom
  • Op de vertrekdag of later: de volledige reissom

Naast het bovenstaande percentage van de reissom zullen eerder berekende kosten en eventuele wijzigingskosten gefactureerd blijven.

Het is helaas niet mogelijk een reis kosteloos te laten vervallen. Als je vandaag hebt geboekt en morgen door een onvoorziene situatie moet annuleren, zijn daar altijd annuleringskosten aan verbonden.


PROGRAMMA WIJZIGINGEN

In overmachtsituaties veroorzaakt door bijvoorbeeld wijzigingen in dienstregelingen, natuurrampen, politieke conflicten, mechanische pech en weersomstandigheden kunnen wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn. Van wijzigingen voor de datum van vertrek word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Wanneer door een overmachtsituatie tijdens een reis wijzigingen optreden, wordt de groep hierover ingelicht. De reisleider neemt uiteindelijk de beslissing en heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de reisroute, (activiteiten) programma, dagindeling en zaken betreffende accommodatie en vervoer.


ONTEVREDEN OF KLACHTEN

De reisbegeleiding en uitvoerders ter plaatse zijn er om de reis zo aangenaam mogelijk te maken. Indien je tijdens de reis fouten of andere onvolkomenheden constateert, meld dit dan direct bij de BeBack reisbegeleider of de verantwoordelijke uitvoerder ter plaatse. Zij zullen dan proberen het probleem te verhelpen. Mocht de reisleider geen oplossing voor je hebben of wordt jouw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan verzoeken wij je direct contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Nederland. Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat op het moment dat je jouw klacht kenbaar maakt, daaraan meestal direct wat gedaan kan worden. Na thuiskomst is het natuurlijk niet meer mogelijk de problemen op te lossen. Indien het contact met ons hoofdkantoor niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, ben je verplicht ter plaatse een klachtenformulier in te vullen. Dit formulier ontvang je ter plaatse van de begeleiding (alleen wanneer aan de vorige stappen is voldaan). In Nederland kun je het formulier (met motivatie) binnen één maand na aanvang van de reis ter behandeling aan ons voorleggen. Als jouw klacht niet via bovenstaande procedure bij ons binnenkomt, dus zonder officieel klachtenformulier, kan de klacht door ons niet in behandeling worden genomen. Hiermee verlies je de eventuele rechten op vergoeding en/of compensatie. Wanneer de klacht betrekking heeft op de totstandkoming van de boeking, dan kun je deze uiterlijk binnen één maand na kennisname van de feiten (waarop de klacht betrekking heeft) schriftelijk bij ons indienen. Wij zullen er alles aan doen om jouw vakantie te doen slagen en nemen klachten zeer serieus. Wij kunnen alleen een passende en goede oplossing aandragen ten tijde van jouw vakantie en niet na terugkeer in Nederland. Vanwege het persoonlijke karakter van backpack- en reiservaringen dienen klachten individueel te worden ingediend. Groepsklachten (d.w.z. mede of namens andere reizigers) kunnen wij derhalve niet in behandeling nemen.


AANSPRAKELIJKHEID

BeBack is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de backpackweek. De uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en gewoonten en van de beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de aard van de reis. Beback aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers. Dit geldt tevens voor alle organisaties en reisbegeleiders waar BeBack mee samenwerkt. Degene die een reis boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor zichzelf. BeBack is gedurende jouw verblijf niet aansprakelijk voor schade, verlies of vernieling. De kosten zullen ten alle tijde door desbetreffend persoon moeten worden vergoed.


FLEXIBELE INSTELLING & ANDERE CULTUREN  

Zodra je de eerste stappen zet in een ander land met een andere cultuur zul je merken dat de zaken vaak anders gaan dan je gewend bent (dat is waarom je wilt backpacken, toch?) andere eetgewoontes, andere soorten van begroetingen en verschil in gastvrijheid. Aanpassingsvermogen is vereist. Ook het weer is vaak anders, strakblauwe luchten kunnen snel worden afgewisseld met flinke regenbuien en andersom. De regentijd wil niet meteen zeggen dat het dagenlang afgebroken regent en bovendien kan een bui kan voor de hoognodige afkoeling zorgen na een enorme hitte. Weersomstandigheden kunnen ook vaak een directe invloed hebben op de lokale infrastructuur. Zoals bijvoorbeeld wegen die blank komen te slaan, pech onderweg of dienstregelingen die gewijzigd worden. BeBack kan om deze redenen geen enkel dag het dagprogramma garanderen. Doet zich een situatie voor waarbij niet aan de verwachtingen voldaan kan worden, wees dan flexibel en maak er het beste van. Ook dit hoort bij backpacken.

 

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

BeBack zal persoonsgegevens behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.org). De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de reserveringsopdracht of boeking, reclamedoeleinden en verstrekken van deelnemerslijsten aan derden.